free site builder

FDI SAFI Obligatiuni


Prezentare

Avand in vedere ca mediul economic actual ofera o piata financiara in care dobanzile la depozite sunt extreme de reduse, apare nevoia investitorilor de a obine randamente superioare la plasamentele lor. Astfel, acestia se pot orienta catre alte sectoare ale pietei de instrumente cu venit fix, investitiile in obligatiuni reprezentand un domeniu din ce in ce mai atractiv.
Aceste investitii sunt potrivite pentru investitorii care cauta randamente superioare dar fara o crestere periculoasa a profilului de risc.

Administrator:

SAI SAFI INVEST SA., autorizata de A.S.F. prin Decizia nr. 679/08.04.2008 nr. de inregistrare in Registrul A.S.F. PJR 05 SAIR/400012 din 2004, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/15812/1994, cod unic de inregistrare 6204751, cu sediul social in Bucuresti, str.Stefan Greceanu Nr.4, sector 2, tel. 0374 059 008, fax. 0374 09, 495 email office@safi.ro pagina de internet www.safi.ro

Depozitar:

 Bancpost S.A., cu sediul social în Bdul Dimitrie Pompeiu nr. 6A, sector 2 Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J/40/9052/1991, Cod Unic de Inregistrare nr. RO404416, numar de ordine in Registrul Bancar PJR-40-013/1999, autorizata ca depozitar de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare prin Decizia C.N.V.M. nr. D2367/29.10.1999 si reautorizata prin Decizia nr. 3755/31.10.2003, website: https://www.bancpost.ro/ 

Subscrieri


Persoanele fizice sau juridice care doresc sa devina membri ai Fondului, vor semna un formular de adeziune - subcriere la fond. Formularul, odata depus la sediile distribuitorului, dupa caz, este irevocabil.

Formularul de adeziune - subcriere la fond cuprinde mentiunea: “Prin prezenta certific ca am primit, am citit si am inteles prevederile Prospectului de emisiune al Fondului deschis de investitii SAFI Obligatiuni. Prin semnarea acestui formular, inteleg sa devin parte a contractului de societate civila”

Odata cu completarea formularului de adeziune - subcriere la fond, investitorul consimte sa-si deschida cont curent in moneda fondului la o unitate bancara.

Costurile aferente contului curent sunt in conformitate cu tariful de taxe si comisioane in vigoare al distribuitorului LIBRA INTERNET BANK.

Plata unitatilor de fond subscrise se poate face numai in moneda fondului, prin virament bancar din contul investitorului in contul Fondului, inclusiv electronic sau prin orice alta metoda de debitare automata. Evidentierea operatiunii de subscriere in contul investitorului se face la data emiterii titlurilor de participare. In cazul avizarii de agenţi de distribuţie, acestia nu pot fi implicaţi in operaţiunile de incasari si plaţi de la sau catre investitorii Fondului.


Programul prestabilit de subscriere


Investitorii fondului FDI SAFI Obligatiuni pot adera la programul prestabilit de subscrieri. Acest program presupune ca investitorul sa stabileasca o suma pe care o va subscrie lunar (minim 50 lei) si perioada de investire (minim 12 luni).

 Astfel, investitorul plateste, lunar, in contul fondului suma stabilita, in numerar sau prin virament. In perioada de investire se poate subscrie o suma mai mare decat cea convenita iniţial. Rascumpararile sunt permise doar cu condiţia iesirii din programul prestabilit de subscrieri.

Pentru a recompensa respectarea programului, la finele perioadei de investire, SAI SAFI INVEST SA ofera investitorului un premiu in unitaţi de fond. Premiul in unitaţi de fond se calculeaza astfel:

Numar unitaţi de fond = (suma prestabilita a fi platita lunar*3,5%*Nr. ani)/VUAN

SAI SAFI INVEST SA va acorda premiul in termen de 15 zile lucratoare de la finele perioadei de investire si va suporta toate costurile aferente premiilor acordate. De asemenea, la data acordarii premiului se vor aplica prevederile legale referitoare la impozitarea veniturilor persoanelor fizice.


Rascumpararea


Investitorii au dreptul de a rascumpara oricand, integral sau partial, unitatile de fond detinute de acestia. Rascumpararea are loc prin semnarea si predarea Formularului de rascumparare prin care se solicita numarul de unitati de fond care se rascumpara. Formularele de rascumparare sunt irevocabile.

Pretul de rascumparare este pretul cuvenit investitorului la data inregistrarii Formularului de Rascumparare si este format din valoarea unitara a activului net calculata de societatea de administrare a investitiilor si certificata de Depozitar, pe baza activelor din ziua in care s-a inregistrat formularul de rascumparare. Din valoarea rascumparata se scad orice alte comisioane si speze bancare.

Anularea titlurilor de participare se realizeaza in ziua lucratoare imediat urmatoare datei de inregistrare a cererii.

Pretul de rascumparare va fi platit in maximum 10 zile lucratoare de la data depunerii respectivului Formular de Rascumparare.

Informatii cheie