Mobirise Website Maker

Solutionarea petitiilor

Petiţia reprezintă cererea, reclamaţia sau sesizarea prin care se aduc la cunoştinţa SAI SAFI INVEST SA fapte de natură a aduce atingere drepturilor sau intereselor petentului, formulată în scris şi depusă la sediul entităţii, la sediile secundare ale acesteia ori la sediile distribuitorilor, după caz, transmisă prin poştă sau poşta electronică ori prin sistem on-line,sau pe orice altă cale de comunicare care poate fi înregistrată pe un suport fizic sau optic (ex. telefon), prin intermediul căreia un petent sau împuterniciţii legali ai acestuia, care acţionează exclusiv în numele petentului şi fără un interes comercial propriu, îşi exprimă nemulţumirea cu privire la serviciul şi activitatea de investiţii prestate în baza Legii nr. 297/2004, la prestarea serviciului de administrare a portofoliului de plasament colectiv al organismului de plasament colectiv (O.P.C.) sau la informaţiile furnizate de Societate în urma solicitărilor de informaţii primite de la petenţi;

In conformitate cu prevederile Regulamentului nr.9/2015 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F),referitor la solutionarea petitiilor care vizeaza activitatea de administrare a fondurilor de investitii, investitorii pot depune in scris, orice petitie la sediul societatii, prin posta sau posta electronica, ori prin sistem on-line.

- Sediul SAI SAFI INVEST SA: str.Stefan Greceanu nr.4, sector 2, Bucuresti

- office@safi.ro

In petitie trebuie mentionate cel putin urmatoarele informatii:

• Identitatea si datele de contact ale persoanei care formulează petiția.

• Calitatea persoanei care formuleaza petiția (titular/imputernicit).

• Interesul celui care formuleaza petiția.

• Informatiile necesare in vederea stabilirii motivului pentru care a fost inaintata petiția (fapte de natura celor care aduc atingere drepturilor sau intereselor petentului, motivul nemultumirii cu privire la serviciul si/sau activitatea de administrare de investitii sau informatiile furnizate de entitate in urma solicitarilor de informatii primite de la petenti).

Termenul de raspuns la petitie este de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila. In situatia in care aspectele sesizate prin petitie necesita o cercetare mai amanuntita, petentul va trebui sa fie informat cu privire la cauzele intârzierii/stadiul de solutionare a petitiei, iar termenul final de raspuns nu poate depasi cu mai mult de 15 zile termenul de 30 de zile de la inregistrarea petitiei.

Toate petitiile sunt tratate in mod egal si nu sunt impuse restrictii in exercitarea drepturilor investitorilor.

Persoanele responsabile vor raspunde la fiecare petitie primita intr-un limbaj simplu si usor de inteles.

In conditiile in care petentul nu primeste un raspuns in termenul mentionat mai sus, sau este nemultumit de raspunsul primit, are dreptul de a se adresa Autoritatii de Supraveghere Financiara in vederea solutionarii diferendului.

Datele de contact necesare in cazul solicitarii de informatii cu privire la stadiul solutionarii petitiilor sunt:

controlintern@safi.ro

Telefon: 0374.059.008

Exista posibilitatea solutionarii alternative a diferendelor, si anume:

1. Medierea. Pentru solutionarea diferendelor pe cale amiabila, petentii, pot apela la serviciile unui mediator, a caror activitate este reglementata prin Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator.

2. Autoritati publice: Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) sau Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). Investitorii se pot adresa oricareia dintre autoritatile mentionate in vederea solutionarii petitiei. Termenul maximum de raspuns este de 30 (treizeci) de zile de la data primirii petitiei de catre autoritatea destinatara.

Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor (SAL-FIN)

Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F) a infiintat SAL-FIN, o entitate creata in cadrul A.S.F cu scopul de a permite consumatorilor sa apeleze gratuit la un mecanism de solutionare alternativa a litigiilor din domeniul financiar nonbancar.

Misiunea SAL-Fin este de a organiza solutionarea extrajudiciara a disputelor financiare nonbancare, interne sau transfrontaliere, in materie de consum. Conciliatorii din domeniul financiar nonbancar cu experienta in mediere, negociere sau arbitraj pot propune sau impune o varianta de solutionare a litigiului in mod echilibrat, impartial, intr-un termen rezonabil si fara costuri pentru consumatori.

SAL-Fin informeaza partile cu privire la derularea si consecintele alegerii uneia dintre procedurile de solutionare. Consumatorul este cel care decide derularea procedurii aleasa, iar SAL-Fin va informa comerciantul cu privire la constituirea si rezolvarea cererii.

Pentru solutionarea unui litigiu cu un profesionist/comerciant prin aplicarea procedurii SAL, consumatorul trebuie sa isi exprime aceasta optiune in mod voluntar si sa se adreseze SAL-Fin in scris, direct la sediul SAL-Fin, prin posta sau prin mijloace electronice de comunicare.

 Mai multe informatii privind Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor (SAL-FIN) regasesc la adresa http://www.salfin.ro/.