mobirise.com

Nova Vision Investments AFIA S.A.


            Politica de implicare si principiile privind exercitarea drepturilor de vot pentru FIA administrateNota: 

Prezenta Politica inlocuieste Politicile si procedurile de exercitare a drepturilor de vot in numele si pe contul OPC administrat din cadrul Politicilor si procedurilor privind prevenirea si gestionarea con-flictelor de interese


• Conceptele procedurii

Prezenta politica a fost elaborata in conformitate cu prevederile Legii nr. 158/2020 pentru modifi-carea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de pu-nere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru spe-cific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012, ale Regulamentul (UE) nr. 2019/2.088 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 noiembrie 2019 despre informatiile privind durabilitatea in sectorul serviciilor financiare; 

Descrierea procedurii

Procedura cuprinde informatii privind politica de implicare si principiile privind exercitarea drepturilor de vot aferente instrumentelor detinute in portofoliile administrate de AFIA.

• Obiectivele procedurii

Scopul Procedurilor este de a pune la dispozitia detinatorilor de unitati de fond, informatii privind politica de implicare a AFIA si principiile privind exercitarea drepturilor de vot aferente instrumen-telor detinute in portofoliile administrate. 

• Cui se adreseaza procedurile

Procedurile se adreseaza angajatilor din cadrul Departamentului Plasamente Financiare, Departamentului Administrare Risc si conducerii superioare a AFIA.

• Persoanele responsabile cu aplicarea si respectarea procedurilor

Persoanele responsabile cu aplicarea procedurilor sunt angajatii din cadrul Departamentului Plasamente Financiare si din cadrul Departamentului Administrare Risc 

Persoanele responsabile de respectarea procedurii este conducerea superioara.
1. Preambul


AFIA va actiona in cel mai bun interes al investitorilor sai si in acest sens va urmari o strategie de implicare activa in raport cu companiile in care investeste in scopul imbunatatirii potentialului aces-tora de a crea valoare pe termen mediu si lung si implicit a performantei ajustate la risc pentru inves-titorii sai. 

Prin implicare se intelege monitorizarea, dialogul cu reprezentantii companiei si exercitarea dreptur-ilor de vot in scopul valorificarii oportunitatilor si drepturilor ce deriva din investitia in companiile din portofoliu.


AFIA va pune la dispozitia detinatorilor de unitati de fond informatii privind politica de implicare si principiile privind exercitarea drepturilor de vot aferente instrumentelor detinute in portofoliile ad-ministrate, precum si modificarile importante ale acesteia. 


2. Monitorizarea companiilor

AFIA monitorizeaza in mod constant aspectele relevante legate de emitentii in care investeste in numele fondurilor aflate in administrare, incluzand strategia, performantele, riscurile financiare si nefinanciare, structura capitalului, impactul social, asupra mediului si guvernanta corporativa.

 Aspectele relevante sunt acele aspecte susceptibile sa influenteze in mod semnificativ capacitatea companiei de a crea valoare pe termen lung si includ atat aspecte de ordin financiar cat si de susten-abilitate. 


Componenta financiara priveste atat criterii cantitative cat si calitative.

In categoria criteriilor cantitative se regasesc indicatori precum: “price to earnings ratio”, “price to book ratio”, randamentul capitalului, randamentul si sustenabilitatea dividendelor, gradul de indato-rare, costul capitalului si al datoriei, marjele de operare etc. 

In categoria criteriilor calitative se regasesc informatii precum: structura actionariatului, calitatea managmentului, codulul de guvernanta corporativa, strategia si perspectivele companiei, transparen-ta, domeniul de activitate, piata, concurenta etc. 

In cadrul componentei de sustenabilitate, obiectivul este identificarea riscurilor potentiale, in special in ceea ce priveste factorii de mediu, sociali precum si cei privind guvernanta corporativa. 

AFIA considera ca acesti factori pot avea un impact semnificativ asupra performantei companiilor pe termen mediu si lung. 

In acest sens, AFIA analizeaza in ce masura echipa de management gestioneaza in mod eficient im-pactul acestor factori asupra activitatii companiei, inclusiv printr-un grad ridicat de transparenta in acest domeniu. 

Monitorizarea si evaluarea companiilor se efectueaza in conformitate cu prevederile procedurii in-terne AFIA privind activitatea de investire a activelor FIA. 


3. Dialogul cu emitentii

Pe langa informatiile obtinute prin analiza/cercetare directa, AFIA va intra in dialog cu re-prezentantii companiilor in scopul obtinerii unei imagini cat mai clare asupra pozitiei financiare a companiei si a aspectelor legate de sustenabilitate. Dialogurile cu reprezentantii companiile pot avea loc prin contact direct/indirect, prin vizite la sediul companiilor, conferinte si teleconferinte. 


4. Exercitarea drepturilor de vot

In calitatea sa de administrator, AFIA exercita drepturile de vot aferente instrumentelor financiare aflate in portofoliile FIA administrate in conformitate cu obiectivele si strategia de investitii a fiecarui portofoliu in parte, in beneficiul exclusiv al acestora. Exercitarea drepturilor de vot si eval-uarea codului de guvernanta corporativa adoptat de societatile in care investeste fiecare FIA admin-istrat reprezinta elemente importante ale procesului investitional. 


4.1 Principii generale

AFIA va actiona onest, corect si profesional, in concordanta cu cel mai bun interes al clientilor lor si cu respectarea principiilor de etica profesionala stabilite prin reglementarile legale in vigoare si prin practicile consacrate in domeniu. 

Exercitarea drepturilor de vot este realizata in cadrul Departamentul de Plasamente Financiare (DPF), sub supravegherea conducerii superioare. 

In activitatea de exercitare a drepturilor de vot angajatii DPF vor respecta regulile stabilite prin prezenta politica precum si reglementarile in vigoare pentru a actiona intotdeauna în cel mai bun in-teres al clientilor. 

Angajatii Departamentului de Plasamente Financiare au sarcina de monitorizare a evenimentelor corporative care se produc la nivelul societatilor din portofoliile administrare. Totodata, acestia au sarcina colectarii informatiilor necesare fundamentarii deciziei de vot. 

Astfel, vor fi luate in considerare informatiile comunicate de societate pe website-ul propriu sau al pietei reglementate pe care aceasta este listata, analizele efectuate in cadrul departamentului, evalu-arile realizate de alti analisti din piata care urmaresc societatea respectiva, precum si studii academice in domeniu. 

Se interzice cu desavarsire obtinerea de catre acestia sau de catre AFIA a oricarui avantaj din derula-rea aceastei activitati, in special acolo unde poate aparea o situatie de conflict de interese intre AFIA si client. 

Exercitarea dreptului de vot se va efectua cu predilectie in chestiunile cu impact material asupra ac-tivitatii companiilor/intereselor actionarilor, respectiv in cazul emitentilor unde FIA detine o pondere de 1% din capitalul social si peste acest procent. 

In chestiunile curente, fara impact material asupra activitatii companiei/intereselor actionarilor, in cazul detinerilor mici sau in cazul in care AFIA apreciaza ca este in interesul fondului sa nu voteze in cadrul AGA, AFIA poate decide sa nu exercite dreptul de vot. 

In situatia in care AFIA considera ca este in interesul investitorilor sa voteze pentru/impotriva unui decizii supuse votului, atunci va actiona in consecinta. 

AFIA va analiza individual fiecare rezolutie supusa votului in scopul evaluarii: 

- modului in care afecteaza drepturile investitorilor, 

- impactului asupra profitabilitatii societatii, 

- impactului asupra patrimoniului actionarilor, 

- impactului asupra modului in care societatea este guvernata, 

- impactului asupra structurii capitalului, impactul social si cel asupra mediului,

 - posibile beneficii necuvenite aferente promotorilor rezolutiei supusa votului/afiliatilor acestora. 


In exercitarea drepturilor de vot, AFIA va avea in vedere principiile enuntate in cadrul prezentei politici, care in viziunea sa au scopul de a favoriza deciziile ce contribuie la maximizarea valorii so-cietatii emitente si contribuie la evitarea conflictelor de interese. 

Aceste principii reflecta convingerea AFIA, conform careia un cod de guvernanta corporativa solid asigura cadrul adecvat pentru administrarea societatii emitente in interesul actionarilor. 


4.2 Principalele rezolutii supuse votului

Principiile enuntate mai jos vizeaza cele mai importante rezolutii supuse votului in cadrul adunarilor generale ale actionarilor, cum ar fi: 

- Drepturile actionarilor, 

- Raportul anual si situatiile financiare, 

- Numirea auditorului financiar, 

- Alegerea membrilor Consiliului de administratie/Consiliului de Supraveghere,

- Politica de remunerare, 

- Masuri privind structura capitalului societatii, 

- Fuziuni si achizitii, 

- Propuneri cu impact social si asupra mediului. 


Avand in vedere faptul ca guvernanta corporativa este un domeniu complex si in continua evolutie, principiile enuntate in cadrul prezentei politici reprezinta linii directoare generale si nu isi propun o abordare atotcuprinzatoare a tuturor aspectelor care pot interveni in guvernanta unei companii. 

AFIA va analiza de la caz la caz fiecare rezolutie supusa votului, urmarind ca in baza informatiilor disponibile sa ia decizia care serveste cel mai bine interesele detinatorilor de unitati de fond. 


4.2.1 Drepturile actionarilor 

AFIA sustine tratamentul egal al tuturor actionarilor, conform principiului „o actiune, un vot”. 

AFIA se va opune oricarei masuri avand drept scop limitarea drepturilor actionarilor. 

In acest sens, AFIA se va opune oricaror masuri avand drept scop: 


- Eliminarea sau restrictionarea drepturilor actionarilor sa solicite adunari extraordinare ale actionari-lor, 

- Limitarea drepturilor de vot ale actionarilor; 

- Emiterea de actiuni preferentiale cu drept de vot superior, 

- Limitarea drepturilor actionarilor de a revoca conducerea societatii in cazul abaterilor de la pre-vederile legii sau in situatia in care acestia actioneaza impotriva intereselor actionarilor. 


Totodata, AFIA va sustine: 

- Confidentialitatea votului si constituirea unei comisii independente pentru numararea voturilor; 

- Facilitarea exprimarii votului de catre actionari, inclusiv prin mijloace electronice. 


4.2.2 Raportul anual si situatiile financiare

Situatiile financiare trebuie sa reflecte cu maxima transparenta pozitia financiara a societatii. In cazul in care exista o opinie cu rezerva din partea auditorului, ori situatiile financiare nu prezinta in detaliu pozitia financiara a companiei, AFIA se va abtine de la vot sau va vota impotriva aprobarii situatiilor financiare ale societatii. 


4.2.3 Numirea auditorului financiar

Auditorul are datoria de a supune raportarile financiare anuale unei verificari obiective si ca atare trebuie sa fie o entitate independenta de societatea auditata.

 In cazul in care societatea de audit furnizeaza si alte servicii companiei, in afara de cele de audit, situatia trebuie adusa la cunostinta actionarilor si justificata. 

In situatia in care AFIA are rezerve in privinta independentei auditorului, va vota impotriva numirii acestuia. 


4.2.4 Consiliul de administratie/ Consiliul de supraveghere

AFIA va sustine numirea unor administratori ce se remarca prin calitati profesionale si impartialitate. 

In acest sens, in evaluarea candidaturilor pentru pozitia de membru in Consiliul de administratie/ Consiliul de supraveghere, AFIA va analiza CV-ul detaliat al acestora, experienta, buna reputatie, legatura cu societatea/domeniul de activitate, respectiv obiectivele pe care si le propun. 

AFIA va sustine: 

- un Consiliul de administratie care sa contina un numar suficient de membri independenti care sa asigure protectia intereselor actionarilor;

- o politica de remuneratie a administratorilor care sa fie direct legata de performanta pe termen lung a companiei si care sa fie in concordanta cu responsabilitatile administratorilor si situatia financiara a companiei; 

- constituirea unor comitete independente de audit, remunerare si nominalizare. 

AFIA va vota impotriva descarcarii din gestiune a adminstratorilor in situatia in care exista rezerve in privinta performantei acestora sau in cazul in care exista dovezi privind abateri de la prevederile legale. 


4.2.5 Politica de remunerare

AFIA sustine o politica de remunerare care sa recompensenze si sa motiveze in mod corespunzator conducerea societatilor si care sa fie aliniata cu interesele actionarilor. 

Politica de remunerare promovata de comitetul de remunerare (sau alta structura similara) trebuie sa tina cont de situatia specifica companiei, de referintele din industrie precum si de calitatile directori-lor pe care conducerea incearca sa-i motiveze. Platile variabile trebuie sa fie strans legate de perfor-manta societatii/directorului. 

AFIA nu va sustine bonusurile care nu sunt corelate cu performanta societatii sau a directorului. De asemenea, comitetul de remunerare ar trebui sa previna intelegerile contractuale care dau dreptul di-rectorilor la recompense semnificative in cazul terminarii anticipate a contractului de administrare. 

Recompensarea membrilor Consiliului de administratie/Consiliului de Supraveghere ar trebui facuta de o maniera care sa nu le afecteze independenta sau sa nu le alinieze prea strans interesele de cele ale conducerii pe care se presupune ca ar trebui sa o supervizeze. 


4.2.6 Masuri privind structura capitalului societatii

AFIA va vota in favoare majorarilor de capital social doar in masura in care acestea servesc dezvol-tarii pe termen lung a societatii. Majorarile de capital social trebuie sa prevada dreptul de preempti-une al actionarilor existenti, iar in cazul in care emiterea de noi actiuni se face fara drept de preemptiune se impune o motivare temeinica din partea conducerii, iar operatiunea nu trebuie sa conduca la o diluare semnificativa a pozitiei actionarilor existenti. 

AFIA va vota in favoarea programelor de rascumparare a actiunilor proprii de catre societati, doar in masura in care acestea corespund celui mai bun interes al actionarilor. 

In cazul in care rascumpararile de actiuni servesc drept masuri defensive sau au drept scop intarirea pozitiei conducerii societatii, AFIA va vota impotriva unor astfel de masuri. 

Aprobarea planurilor de tip stock options va avea in vedere existenta unui comitet de remunerare si a unor criterii clare si echilibrate de performanta si atribuire. 


4.2.7 Fuziuni si achizitii

AFIA va evalua in mod individual beneficiile unor astfel de tranzactii. 

AFIA va vota in favoarea fuziunilor si achizitiilor cu conditia ca: 

- Pretul tranzactiei sa reflecte corect valoarea companiei; 

- Tranzactia propusa contribuie la cresterea valorii pentru actionari; 

- Este disponibila o strategie pe termen lung, care sa probeze beneficiile fuziunii/achizitiei; 

- In situatia in care tranzactia implica companii afiliate, consiliul de administratie sa poata demonstra ca aceasta nu afecteaza interesul actionarilor. 

Totodata, AFIA va vota impotriva propunerilor care au drept scop intarirea pozitiei conducerii societatii. 


4.2.8 Propuneri cu impact social si asupra mediului

AFIA considera ca factorii de mediu si sociali pot avea un impact semnificativ asupra performantei companiilor pe termen lung. 

In acest sens, AFIA analizeaza in ce masura echipa de management gestioneaza in mod eficient im-pactul acestor factori asupra activitatii companiei, inclusiv printr-un grad ridicat de transparenta in acest domeniu (de exemplu, prin publicarea unor rapoarte de sustenabilitate). 

Aspectele legate de factori de mediu si sociali supuse votului actionarilor vor fi analizate in mod in-dividual, luand in considerare elemente precum: 


- Conformarea cu cerintele legale si standardele de mediu in domeniu (inclusiv prin raportarea la abordarea altor companii din acelasi domeniu de activitate); 

- Fundamentarea corespunzatoare a propunerii, incluzand consecintele asupra mediului, a societatii si a securitatii muncii; 

- In ce masura propunerea afecteaza interesele actionarilor, respectiv contribuie la cresterea valorii pe termen lung pentru acestia; 

- Impactul asupra performantei financiare/operationale a companiei si a reputatiei acesteia; 

AFIA va vota in general in favoarea propunerilor vizand factori de mediu si sociali ce promoveaza o activitatea corporativa responsabila si care imbunatatesc valoarea pe termen lung pentru actionari. 

Totodata, AFIA va vota in favoarea propunerilor care solicita companiilor sa raporteze asupra politicilor, initiativelor și mecanismelor sale de supraveghere vizand factorii de mediu si sociali. 


4.3 Instrumente cu venit fix

Decizia de vot in cazul investitiilor in instrumente cu venit fix va fi efectuata in urma evaluarii par-ticularitatilor rezolutiei supuse votului si va urmari cel mai bun interes al investitorilor. 

Totodata, AFIA va urmari ca in prospectele de emisiune ale obligatiunilor sa prevada masuri care sa contribuie la protejarea drepturilor investitorilor. 


4.4 Exercitarea votului

In general, AFIA exercita drepturile de vot in mod direct, fie prin reprezentare in cadrul adunarilor generale ale actionarilor, fie utilizand votul electronic sau prin corespondenta. In anumite situatii, exercitarea dreptului de vot poate implica dificultati logistice care sa afecteze abilitatea AFIA de a exercita votul, precum: cerinta de a exercita votul in persoana sau diverse solicitari care fac dificila exprimarea votului prin corespondenta.

In aceste situatii AFIA va evalua beneficiile exercitarii votului in raport cu costurile asociate. 

In situatia exceptionala in care AFIA decide sa autorizeze o terta parte (de exemplu, un alt investitor institutional) sa exercite dreptul de vot in numele unui FIA adminstrat de acesta, AFIA se va asigura ca respectivul tert va exercita acest drept in acord cu instructiunile date si in cel mai bun interes al FIA respectiv. 

AFIA va pastra o evidenta a modului de exercitare a drepturilor de vot, pentru o perioada de cel putin 5 ani. 


5.Cooperarea cu alti actionari

In vederea influentarii deciziilor companiilor in care sunt efectuate plasamente pentru a promova o mai buna guvernanta corporativa, un management al riscurilor mai eficient, standarde de transparen-ta si performanata imbunatatite, AFIA poate avea cooperari punctuale cu alti actionari. 

AFIA va decide abordarea care serveste cel mai bine interesul investitorilor, fara a incalca nicio lege sau reglementare interna. 


Spre exemplu, AFIA poate coopera cu alti investitori, atunci cand detinerea intr-un emitent e prea redusa pentru a putea influenta subiectul de preocupare. 


6. Comunicarea cu partile interesate relevante din emitentii in care s-a investit

In conformitate cu pct. 3 al prezentei politici, AFIA poate intra in dialog cu partile interesate rele-vante din companiilor in care s-a investit in scopul obtinerii unei imagini cat mai clare asupra pozitiei financiare a companiei si a aspectelor legate de sustenabilitate. 

AFIA va decide abordarea care serveste cel mai bine interesul investitorilor fara a incalca nicio lege sau reglementare interna. Dialogurile cu reprezentantii companiilor pot avea loc prin contact direct sau indirect, vizite la sediul companiilor, conferinte si teleconferinte. 7. Conflicte de interese

Toate deciziile privind implicarea si exercitarea drepturilor de vot vor avea in vedere cel mai bun in-teres al investitorilor in portofoliile administrate de AFIA. 

In situatia aparitiei unor conflicte de interese in exercitarea drepturilor de vot AFIA se va asigura ca interesele investitorilor nu sunt afectate. Vor fi avute in vedere normele privind conflictele de inter-ese prevazute in reglementarile legale si procedurile interne ale AFIA. In scopul evitarii oricarui con-flict de interes, AFIA se va abtine in general de la exercitarea drepturilor de vot in cazul in care compania in cauza este o entitate afiliata AFIA. 


8.Actualizarea politicii

Prezenta politica va fi revizuita anual sau ori de cate ori apare o modificare importanta care afecteaza abilitatea AFIA de a actiona in conformitate cu cel mai bun interes al investitorilor. 


7. Disponibilitatea politicii

O copie a prezentei politici va fi pusa la dispozitia detinatorilor de unitati de fond la solicitarea aces-tora. Alternativ, politica poate fi accesata pe website-ul AFIA, respectiv www.safi.ro.